header_default.jpg

Gebruiksvoorwaarden

Kinderen moeten met hun ouder/verzorger overleggen voor zij deze website gebruiken.

Ouders of verzorgers moeten deze Gebruiksvoorwaarden lezen en aan kinderen die de website gebruiken uitleggen hoe deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.


Lees deze Gebruiksvoorwaarden en het daaraan gerelateerde Privacybeleid en Cookiebeleid aandachtig door voor u deze website gebruikt.

OVER ONS

Entertainment One UK Limited (geregistreerd onder nummer 02989602), gevestigd op het adres 45 Warren Street, Londen, W1T 6AG, Verenigd Koninkrijk, en zijn verwante en gelieerde bedrijven (eOne) heten u welkom op hun familie van websites (elk een Site). Door de Sites te gebruiken stemt u in en gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en alle daarin opgenomen beleidsregels of praktijken (inclusief maar niet beperkt tot ons Privacybeleid en Cookiebeleid). Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u de Sites niet bezoeken of op enige andere wijze gebruiken. eOne behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, te wijzigen of op andere wijze bij te werken, en bezoekers wordt aangeraden deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd opnieuw te lezen. Uw aanhoudende gebruik van een Site nadat een wijziging in de Gebruiksvoorwaarden is gepubliceerd, wordt beschouwd als aanvaarding van de wijziging.

De Site(s) en alle inhoud en informatie die zij bevatten of in de toekomst kunnen bevatten (inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, foto’s, afbeeldingen, illustraties, graphics, ontwerpen, audioclips, video’s, uitzendschema’s, gidsen, reclameprijsvragen, persberichten, artikelen, plannen, recepten, recensies en informatie, evenals handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, handelsuiterlijk, auteursrechten, logo’s, domeinnamen, code, patenten en/of alle andere vormen van intellectueel eigendom) zijn het eigendom van of in licentie uitgegeven door eOne of andere derden, en worden beschermd door copyrightwetten en andere intellectuele eigendomswetten. Alle namen, titels, logo’s en ontwerpen die op de Site(s) worden weergegeven en die namen, titels, logo’s of merken van eOne bevatten, zijn het exclusieve eigendom en de handelsmerken van eOne of zijn partnerbedrijven. Met uitzondering van privé- en niet-commercieel gebruik, mag u inhoud van dergelijke aard niet aanpassen, publiceren, overnemen, uitvoeren, uitzenden, overdragen, verkopen, in licentie geven, reproduceren, opnieuw publiceren, verwerken tot afgeleide werken daarvan of op basis daarvan, reverse-engineeren, uploaden, koppelen, distribueren, exploiteren of wijzigen. Indien u in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden onderdelen van de Site(s) afdrukt, kopieert of downloadt, komt uw recht op het gebruik van de Site(s) onmiddellijk te vervallen en moet u, in opdracht van eOne, alle kopieën van de materialen die u bezit retourneren of vernietigen.

ONGEAUTORISEERD GEBRUIK, KOPIËREN, REPRODUCTIE, MODIFICATIE, PUBLICATIE, HERPUBLICATIE, UPLOADEN, FRAMES HERGEBRUIKEN, DOWNLOADEN, PUBLICEREN, UITZENDEN, DISTRIBUEREN, DUPLICEREN OF ELKE ANDERE VORM VAN MISBRUIK VAN MATERIALEN IS TEN STRENGSTE VERBODEN.

U kunt contact met ons opnemen op: familyenquiries@entonegroup.com.

TOEGANG TOT DE SITE(S)

De Site(s) kunnen van tijd tot tijd niet beschikbaar zijn als gevolg van onderhoud aan of het niet werken van computerapparatuur of om diverse andere redenen. eOne aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig onvermogen om toegang tot de Site(s) te verkrijgen, noch voor vertragingen, onderbrekingen, fouten, weglatingen of verwijderingen die gebruikers kunnen ervaren. Indien nodig mag eOne de toegang tot de Site(s) op elk gewenst moment staken of voor onbepaalde tijd sluiten.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle nodige maatregelen zodat u toegang hebt tot de Site(s). U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang zoeken tot de Site(s), zich bewust zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en dat zij zich daaraan houden. 

Daarnaast garandeert eOne niet dat de Site(s) of de functies of materialen die zij bevatten of de aan de Site(s) gekoppelde websites van derden ononderbroken beschikbaar zijn, geen fouten bevatten, dat defecten worden gecorrigeerd, of dat de Site(s) of de server die de Site(s) beschikbaar stelt geen virussen of andere mogelijk schadelijke componenten bevatten.

Het materiaal dat op de Site(s) verschijnt is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als advies waarin u vertrouwen moet stellen. eOne doet daarom afstand van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die ontstaat uit enig vertrouwen dat in dergelijk materiaal wordt gesteld door bezoekers van de Site(s) of door anderen die door het materiaal worden geïnformeerd. Hoewel het onze bedoeling is om nauwkeurige en bruikbare informatie te verstrekken, onderkennen wij dat zich van tijd tot tijd fouten kunnen voordoen. eOne, zijn informatieverstrekkers en alle derden die aan de Site(s) kunnen hebben bijgedragen, garanderen niet de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, bruikbaarheid of volledigheid van de informatie op de Site(s). Voordat u een besluit neemt of tot actie overgaat op basis van informatie die u op de Site(s) hebt gevonden, dient u de feiten die voor uw besluit of geplande acties van belang zijn te verifiëren.

DE SITE(S) EN DE MATERIALEN DIE ZIJ BEVATTEN (INCLUSIEF KOPPELINGEN NAAR WEBSITES VAN DERDEN) WORDEN VERSTREKT IN DE STAAT WAARIN ZIJ WORDEN AANGETROFFEN EN BESCHIKBAAR ZIJN, INCLUSIEF EVENTUELE GEBREKEN, EN ZONDER GARANTIES OF VERTEGENWOORDIGING VAN ENIGE AARD, NIET UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, TIJDIGHEID, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF DIE VAN RECHTSWEGE OF ANDERSZINS UIT DE WET VOORTVLOEIEN UIT HET VERLOOP VAN OMGANGS-, HANDELS- OF GEBRUIKSPRAKTIJKEN.
 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING

U bezoekt de Site(s) op uw eigen risico. U gaat ermee akkoord dat eOne en zijn moederbedrijven, gelieerde bedrijven, dochterbedrijven, licentiegevers, opvolgers, aangestelde entiteiten en agenten en elk van hun betreffende leidinggevenden, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en licentiegevers (de Vrijgestelde Partijen) niet aansprakelijk zijn jegens u of andere derden voor enige schadevergoeding (inclusief, zonder beperkingen, enige directe, indirecte, opgelegde of gevolgschade of -verlies, of enig verlies van inkomen, winst, goodwill, gegevens, contracten, geldbestedingen, of verlies of schade als gevolg van of op enige wijze verband houdend met verstoring van bedrijfsactiviteiten, veroorzaakt door een onrechtmatige daad (inclusief en zonder beperkingen, nalatigheid), contractbreuk of anderszins) als gevolg van uw gebruik van de Site(s), inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen aantasten wegens uw toegang tot, gebruik van of navigatie op de Site(s). Het voorgaande is niet van invloed op enige aansprakelijkheid die wij kunnen hebben die niet onder de toepasselijke wetten kan worden uitgesloten of beperkt. U BEGRIJPT DAT U AFSTAND DOET VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT CLAIMS DIE OP DIT MOMENT ONBEKEND OF ONVOORZIEN ZIJN 

Door de Site(s) te bezoeken, stemt u ermee in om de Vrijgestelde Partijen te vrijwaren van en tegen enige en alle juridische claims, acties, rechtsgedingen of procedures, evenals alle verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit: (i) enige verkeerde voorstelling, handeling of veronachtzaming die door u wordt begaan in verband met uw gebruik van de Site(s); (ii) niet-nakoming door u van deze Gebruiksvoorwaarden; (iii) schending door u van uw garanties ingevolge hiervan; en/of (iv) enige claims die door derden aanhangig worden gemaakt als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de Site(s).
 

GEEN VERLENING VAN GOEDKEURING

Alle meningen, standpunten of ideeën in artikelen, verhalen, rubrieken of andere materialen die op de Site(s) worden gepubliceerd, zijn die van de auteur alleen en vormen geen weergave of vertegenwoordiging van de meningen van eOne of zijn moederbedrijven, gelieerde bedrijven, dochterbedrijven, licentiegevers, opvolgers, aangestelde bedrijven, partnerbedrijven, licentiehouders en agenten en elk van hun betreffende leidinggevenden, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en licentiegevers. Verwijzingen naar producten, processen, publicaties of diensten van derden met een handelsnaam, domeinnaam, handelsmerk, dienstmerk, logo, fabrikant of anderszins, betekenen of impliceren niet dat eOne of zijn Vrijgestelde Partijen daar hun goedkeuring of aanbeveling aan geven. Gebruikers zijn verantwoordelijk om de toepasselijke professionele entiteiten te raadplegen met betrekking tot de informatie, meningen, adviezen of inhoud die als onderdeel van de Site(s) beschikbaar zijn. eOne is niet verantwoordelijk voor, en garandeert niet, de prestaties van de goederen en diensten die worden aangeboden door onze adverteerders of door anderen waaraan wij op onze Site(s) naar koppelen. Een koppeling naar een andere website is geen uiting van goedkeuring van die website (noch van de producten, diensten of andere materialen die op die website worden aangeboden) door eOne of zijn Vrijgestelde Partijen. Daarnaast vertegenwoordigt, garandeert of bekrachtigt eOne geen producten, informatie of materialen die door u worden weergegeven, gekocht of verkregen als gevolg van een advertentie of andere informatie of aanbieding op de Site(s) of andere gekoppelde websites. Waar de Site(s) koppelingen naar andere websites en bronnen van derden bevatten, heeft eOne geen controle over de inhoud van dergelijke websites of bronnen en eOne aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke websites of voor enig verlies of schade die kan ontstaan uit uw gebruik daarvan.
 

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd zal eOne wedstrijden houden via de Site(s). Als u aan dergelijke wedstrijden wilt meedoen, moet u op het moment van deelname bevestigen dat u akkoord gaat met de Algemene wedstrijdvoorwaarden en alle andere specifieke regels die van tijd tot tijd van toepassing kunnen zijn op deze wedstrijden.  
 

KOSTEN

Aan het gebruik van de Site(s) zijn geen kosten verbonden. Echter, uw internetprovider kan kosten bij u in rekening brengen voor toegang tot de omvang van de bandbreedte die nodig is voor uw gebruik van de Site(s). Daarnaast kunnen er, afhankelijk van uw contract, extra netwerkkosten in rekening worden gebracht bij gebruik van een mobiel apparaat.  
 

INZENDINGEN (INCLUSIEF ONGEVRAAGDE INZENDINGEN)

eOne hoort graag van zijn klanten en gebruikers en verwelkomt uw inbreng met betrekking tot onze films, televisieprogramma’s, inhoud en Site(s). Dat gezegd hebbende, vragen wij van u om uw inbreng te beperken tot de bestaande onderdelen en om geen creatieve ideeën, suggesties of materialen in te zenden. 

Hoewel de Site(s) de mogelijkheid bieden om inhoud of materialen naar eOne te verzenden, inclusief en zonder beperkingen, foto’s, geschreven tekst, muziek, video- en/of geluidsopnames, computergraphics, illustraties, gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties, of persoonlijk identificeerbare informatie (Inzendingen), aanvaardt eOne geen ongevraagde inzendingen (inclusief ideeën voor speelfilms, televisieprogramma’s, producties van enige aard, websites, mobiele apps, boeken of andere producten, diensten of ideeën). Wij streven ernaar de kans op toekomstige misverstanden te voorkomen wanneer eOne (of onze partnerbedrijven) projecten ontwikkelt (ofwel intern of door derden) die door anderen als vergelijkbaar met hun eigen creatieve ideeën of materialen zouden kunnen worden beschouwd. Verzend a.u.b. met het oog hierop niet van dergelijke Inzendingen via onze Site(s).

U garandeert dat alle Inzendingen (inclusief ongevraagde Inzendingen) die u verzendt: (i) uw eigen, originele werken zijn en u hebt het recht om ze aan eOne beschikbaar te stellen voor de bovengenoemde doeleinden; (ii) geen inbreuk maken op de rechten van derden; en (iii) niet onrechtmatig zijn en geen materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, haatdragend of opruiend is, en u geeft eOne hierbij het volledige, onvoorwaardelijke, onbeperkte, onherroepelijke, royalty-vrije, niet-exclusieve, sub-licentieerbare, eeuwigdurende, wereldwijde recht en de licentie op uw Inzending, inclusief de mogelijkheid om uw Inzending te gebruiken en deze in andere werken te distribueren, verkopen, aan te passen, vertalen, verwerken (en daar op elke andere wijze afgeleide werken van te creëren), verzenden, uit te zenden en uw Inzending anderszins op elke willekeurige wijze en voor elk gewenst doel te exploiteren zonder enige kennisgeving of compensatie aan u. Daarnaast stemt u in met alle relevante handelingen of weglatingen in relatie tot uw morele rechten in dergelijke Inzendingen (indien van toepassing) die een inbreuk of overtreding van die rechten kunnen of zouden kunnen betekenen, en u (voor zover door de wet is toegestaan) doet afstand van al uw morele rechten in dergelijke Inzendingen, zelfs als dergelijk materiaal wordt aangepast of gewijzigd op een manier die uw goedkeuring niet wegdraagt.
 

KINDEREN EN JONGEREN

De Site(s) zijn gericht op gebruikers van uiteenlopende leeftijden. Er zijn echter geen leeftijdsgrenzen voor bezoekers van de Site(s). Gebruikers van jonger dan 18 jaar mogen de Site(s) alleen gebruiken met toestemming van een ouder of verzorger. De ouders of verzorgers van iedereen onder de 18 jaar die de Site(s) gebruikt moeten deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig lezen. Bijdragen die worden ingezonden en/of gelezen door minderjarigen zijn onderhevig aan de toestemming van hun ouder of verzorger. Wij adviseren ouders of verzorgers die aan minderjarigen toestemming geven om de Site(s) te gebruiken, de online veiligheid van minderjarigen met hen te bespreken. Als u een kind toestaat een apparaat te gebruiken om de inhoud van deze Site(s) te bezoeken, bekijken of beluisteren, bent u alleen verantwoordelijk voor het besluit of die inhoud al dan niet geschikt is voor dat kind.
 

OVERIGE VOORWAARDEN

Deze Gebruiksvoorwaarden mogen niet worden gewijzigd, en van verplichtingen mag geen afstand worden gedaan, zonder de schriftelijke toestemming van eOne. Deze Gebruiksvoorwaarden krijgen voorrang en heffen enige en alle voorgaande onderhandelingen en afspraken tussen u en eOne op. Enig verzuim door eOne of een andere partij met betrekking tot de uitvoering van de bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden vormt geen ontheffing daarvan of van enige andere daarin opgenomen bepaling. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank als ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, zal die bepaling op geen enkele wijze van invloed zijn op de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, de toepassing van die bepaling in andere omstandigheden, of de geldigheid en uitvoerbaarheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Een dergelijke bepaling mag alleen worden gewijzigd of aangepast voor zover nodig is om deze aan de wettelijke vereisten te laten voldoen.

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, zijn onderworpen aan en worden uitgelegd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales die daarop van toepassing zijn (zonder conflict van wettelijke bepalingen) en elke partij stemt ermee in om een claim, geschil of geval als gevolg van of in relatie tot de Site(s) aan de rechtspraak van de rechtbanken van Engeland en Wales voor te leggen en aanvaardt dat formele documentatie in relatie tot de aanvang van procedures en gerechtelijke stappen per aangetekende post of post met ontvangstbevestiging zullen worden overlegd.

DOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE(S) VAN EONE VOORT TE ZETTEN, STEMT U ERMEE IN DAT U ALLE HIERIN GENOEMDE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN NAKOMT.